• Hermann Eggen: Ostfreesland ; Band 4: Ostfrieslands Inseln - Umschlag

Ostfreesland 4

Ostfrieslands Inseln

Inseln

Hermann Eggen: Ostfreesland ; Band 4: Strandurlaubsbilder

Hermann Eggen: Ostfreesland ; Band 4: Borkum - Bilder

Hermann Eggen: Ostfreesland ; Band 4: Borkum - Bilder

Hermann Eggen: Ostfreesland ; Band 4: Spiekeroog - Bilder

Hermann Eggen: Ostfreesland ; Band 4: Ostfrieslands Inseln - Umschlag