• Hermann Eggen: Ostfreesland ; Band 1: Ostfriesland, meine Heimat! - Umschlag

Ostfreesland 1

Ostfriesland meine Heimat!

Heimatkultur

Hermann Eggen: Ostfreesland ; Band 1

Hermann Eggen: Ostfreesland ; Band 1

Hermann Eggen: Ostfreesland ; Band 1

Hermann Eggen: Ostfreesland ; Band 1

Hermann Eggen: Ostfreesland ; Band 1: Ostfriesland, meine Heimat! - Umschlag